Charge Me Up!

Partner belépés

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat arra szolgál, hogy a Global Charge Kft., (a továbbiakban mint Adatkezelő) részére a Charge me Up! - Tölts fel! szolgáltatást igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban Látogató) által megadott adatok felhasználását részletesen szabályozza a www.chargemeup.net oldalon (a továbbiakba Honlap) valamint az applikáció használata során megadott személyes adatok tekintetében.

Az Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Fogalmak

Látogató: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az applikációt a Play Áruházból vagy az App Store-ból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni, továbbá, hogy a Partner által meghirdetett kedvezményekhez hozzá tudjon jutni és azokat fel tudja használni.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Partner: A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan vendéglátó- és szórakozóhelyek, ahol a Szolgáltatás helyileg elérhető, vagyis ahol a Látogató a telefonok illetve táblagépek akkumulátorának feltöltésére szolgáló készülékeket megtalálja, továbbá, akik a Honlapon elhelyezett és általuk meghirdetett kupon akciókat a Látogató rendelkezésére bocsátják.


Az adatkezelés helye
Sopron, Major köz 1.

A Charge me Up! szolgáltatás az alábbi platformokon érhető el:

Web:

Applikáció:

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Látogatók önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Látogató az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Adatkezelő a Partner által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, kizárólag a Charge me Up! szolgáltatás igénybevételéhez.

Az adatkezelés során rögzített adatok

Technikai adatok

A Honlap és az applikáció használata során az Adatkezelő a következő adatokat rögzíti:

Az így nyert adatokat kizárólag az Adatkezelő használja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A fenti adatokat az Adatkezelő nem köti össze a Látogatóval, nem azonosítja a Látogatót, azokat kizárólag technikai, illetve statisztikai célokra használja fel.

Az alábbi adatokat az Adatkezelő a Látogatók azonosítása nélkül, kizárólag összesített látogatottsági statisztika formájában adhatja át:

Cookie

A Honlap illetve applikáció használata során a rendszer cookie-kat helyez el a Látogató gépén. Ezek olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek szükségesek a weboldal egyes funkcióinak használatához.

Hírlevél

A honlapon lehetőség van feliratkozni hírlevélre. A hírlevél az Adatkezelő, illetve a Honlap Partnereinek ajánlatait, akcióit, újdonságait tartalmazza. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során a Látogató által megadott adatokat kezeli.
A Látogató korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Látogatót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Adatkezelő csak a Látogató kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Az adatokat megismerő személyek köre, Adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozó megnevezése
Neve: Global Charge Kft.
Székhely: 9400 Sopron Major köz 1.
Tevékenység: könyvelés

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Látogató és a Partner bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Adatkezelő a Látogató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
A Partner bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Látogató kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Látogató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Látogatót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Látogató jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.
Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Látogatónak kérdése, észrevétele van az adatkezeléssel kapcsolatban, az Adatkezelő munkatársai az 1. pontban található elérhetőségeken állnak rendelkezésére.

Továbbá, amennyiben az Adatkezelő és a Látogató között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerül vita nem rendeződik, a Látogató az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) rendelkezése alapján.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ha a Látogató a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adatkezelő jogosult a Látogatóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az Adatkezelő a Partner és a Látogató által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa, a Partner és a Látogató előzetes értesítése mellett, mely értesítésre a Honlap felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Látogató és a Partner a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Szeretnél értesülni a legfrissebb eseményekről, hírekről, akciókról?

Iratkozz fel hírlevelünkre.

Tetszik? Kövess minket
Facebookon is

facebook.com/chargemeupNET